Li Bai: Evening Below the Zhenglu

Evening Below the Zhenglu Pavilion

夜 下 征 虏 亭
船 下 广 陵 去
月 明 征 虏 亭。
山 花 如 绣 颊
江 火 似 流 萤。
Ye Xia Zheng Lu Ting

Chou xia guang ling qu
Yue ming zheng lu ting.                                                                                                       Shan hua ru xiu jia
Jiang huo si liu ying.

 

Evening Below the Zhenglu Pavilion

Depart in a boat through Guangling
Bright moonlight on the Zhenglu Pavilion.

Mountain flowers like embroidered cheeks
Boat running lights similar to fireflies on the wing.

 

Notes:

Guangling: Perhaps the ancient name for Yanzhou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *