Li Yu: Evening Parasol and Sycamore Trees: (Gathering Mulberries)

Evening Parasol and Sycamore Trees: (Gathering Mulberries)

梧 桐 晚: 采 桑 子
辘 轳 金 井 梧 桐 晚
几 树 惊 秋。
昼 雨 新 愁
百 尺 虾 须 在 玉 钩。
琼 窗 春 断 双 蛾 皱
回 首 边 头。
欲 奇 鳞 游
九 曲 寒 波 不 泝 流。
Wu Tong Wan: (Cai Sang Zi)

Lu lu jin jing wu tong wan
Ji shu jing qiu.
Zhou yu xin chou
Bai chi xia xu zai yu gou.

Qiong chuang chun duan shuang e zhou
Hui shou bian tou.
Yu qi lin you
Jiu qu han bo bu su liu.

 

Evening Parasol and Sycamore Trees: (Gathering Mulberries)

Evening parasol and sycamore trees, sounds of deep well pulleys
Several trees startled by the autumn.
Daylight rain brings new sorrows
Very tall pearl-strung door curtains hang from jade hooks.

Spring outside the exquisite windows, pair of frowning eyebrows frozen
Turn around, contemplate her boundaries.
Hope to send a message to him
But the Yellow River flows against her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *