Ouyang Xiu: She is Aware That These Waiting-For-Him Emotions Are Making Her Ill: (Dwelling of Immortal’s Seasonal Songs)

She is Aware That These Waiting-For-Him Emotions Are Making Her Ill: (Dwelling of Immortal’s Seasonal Songs)

情 知 须 病: (洞 仙 歌 令)
情 知 须 病
奈 自 家 先 肯。
天 甚 教 伊 恁 端 正。
忆 年 时, 兰 棹 独 倚 春 风
相 怜 处,月 影 花 光 相 映。
别 来 凭 谁 诉
空 寄 香 笺
拟 问 前 欢 甚 时 更。
后 约 与 新 期
易 失 难 寻,空 肠 断
损 风 流 心 性。
除 只 把,芳 尊 强 开 颜
奈 酒 到 愁 肠
醉 了 还 醒。
Qing Zhi Xu Bing: (Dong Xian Ge Jie)

Qing zhi xu bing
Nai zi jia xian ken.
Tian shen jiao yi nen duan zheng.
Yi nian shi, lan zhao du yi chun feng
Xiang lian chu, yue ying hua guang xiang ying.

Bie lai ping shei su
Kong ji xiang jian
Ni wen qian huan shen shi geng.
Hou yue yu xin qi
Yi shi nan xun, kong chang duan
Sun feng liu xin xing.

Chu zhi ba, fang zun qiang kai yan
Nai jiu dao chou chang
Zui liao huan xing.

 

She is Aware That These Waiting-For-Him Emotions Are Making Her Ill: (Dwelling of Immortal’s Seasonal Songs)

She is aware that these waiting-for-him emotions are making her ill
However, she is resigned to these circumstances.
Heaven instructs her to maintain her sense of balance and symmetry
Recall this season from previous years.

In their orchid rowboat, solely rely on the spring wind
In love with each other.
Beyond moon shadows, bright and flowered scenery reflect each other
With whom can she share these departure feelings.

She depends upon her fragrant writing paper
Drawn up questions, can they again enjoy the seasonal changes together.
It is now after their agreement to meet soon
Promises easily broken.

Broken up inside, honorable heart-minds do not do this
Compelled to hold a fragrant wine vessel to forget him.
However, the wine cannot wash away her melancholy
Returned to sobriety, she is convinced he will not return.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *