Su Dongpo: Mountain Cave Immortal’s Song

Mountain Cave Immortal’s Song

洞 仙 歌
冰 肌 玉 骨
自 清 凉 无 汗。
水 殿 风 来 暗 香 满。
绣 帘 开 一 点 明 月 窥 人
人 未 寝 欹 枕 钗 横 鬓 乱。
起 来 携 素 手
庭 户 无 声
时 见 疏 星 渡 河 汉。
试 问 夜 如 何?
液 已 三 更
金 波 淡 玉 绳 低 转。
但 屈 指 西 风 几 时 来
又 不 道 流 年 暗 中 偷 换。
Dong Xian Ge

Bing ji yu gu
Zi qing liang wu han.
Shui dian feng lai an xiang man.
Xiu lian kai yi dian ming yue kui ren
Ren wei qin qi zhen chai heng bin luan.

Qi lai xie su shou
Ting hu wu sheng
Shi jian shu xing du he han.
Shi wen ye ru he?
Ye yi san geng
Jin bo dan yu sheng di zhuai.
Dan qu zhi xi feng ji shi lai
You bu dao liu nian an zhong tou huan.

 

Mountain Cave Immortal’s Song

Icy skin, pure as white jade
Naturally clean, cool without perspiration.
River pavilion, wind arrives, hidden fragrances everywhere
Open embroidered curtain.

One drop of moonlight like a spy
People not yet asleep, rest on pillows.
Disordered hairpins and hair scattered
Arise, hold her white hands.

Front courtyard and door without a sound
The season to see shooting stars across the Han River.
It could be asked, what time of evening is it?
Already almost midnight.

Moonlight light gold, Milky Way turns into the horizon
Like a bent finger pointing to the beginning of autumn
One year slipped by without notice.

 

Notes:

Han River: A major tributary of the Changjiang. (Yangzi River)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *