Wang Wei: Luan Jia Rapids

Luan Jia Rapids

栾 家 濑
飒 飒 秋 雨 中
浅 浅 石 溜 泻。
跳 波 自 相 溅
白 鹭 惊 复 下。
Luan Jia Lai

Sa sa qiu yu zhong
Jian jian shi liu xie.                                                                                                                  Tiao bo zi xiang jian
Bai lu jing fu xia.

 

Luan Jia Rapids

Amid an autumn rain squall
Sounds of flowing water, moving down swiftly over rocks.

Waves up and down naturally splash against each other
Frightened white egret settles back down again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *